cross-moto 培训机构,cross-moto 培训机构,cross-moto 培训机构,cross-moto 培训机构,cross-moto 培训机构,cross-moto 培训机构,cross-moto 培训机构,cross-moto 培训机构,cross-moto 培训机构,cross-moto 培训机构">
">
/template/cross_moto/css/css-reset.css"/>
/template/cross_moto/css/style.css"/> <div style=" height:0px; overflow:hidden;"> <a href="/1.php?sitemap/id=2833"></a> <a href="/1.php?sitemap/id=2047"></a> <a href="/1.php?sitemap/id=8714"></a> <a href="/1.php?sitemap/id=1031"></a> <a href="/1.php?sitemap/id=2500"></a> <a href="/1.php?sitemap/id=2657"></a> <a href="/1.php?sitemap/id=7607"></a> <a href="/1.php?sitemap/id=5649"></a> <a href="/1.php?sitemap/id=1604"></a> <a href="/1.php?sitemap/id=7488"></a> <a href="/1.php?sitemap/id=3442"></a> <a href="/1.php?sitemap/id=9427"></a> <a href="/1.php?sitemap/id=5481"></a> <a href="/1.php?sitemap/id=1455"></a> <a href="/1.php?sitemap/id=7419"></a> <a href="/1.php?sitemap/id=3494"></a> <a href="/1.php?sitemap/id=9478"></a> <a href="/1.php?sitemap/id=5432"></a> <a href="/1.php?sitemap/id=1417"></a> <a href="/1.php?sitemap/id=7471"></a> <a href="/1.php?sitemap/id=3455"></a> <a href="/1.php?sitemap/id=9410"></a> <a href="/1.php?sitemap/id=5584"></a> <a href="/1.php?sitemap/id=1568"></a> <a href="/1.php?sitemap/id=7523"></a> <a href="/1.php?sitemap/id=3507"></a> <a href="/1.php?sitemap/id=1561"></a> <a href="/1.php?sitemap/id=7546"></a> <a href="/1.php?sitemap/id=3500"></a> <a href="/1.php?sitemap/id=9584"></a> <a href="/1.php?sitemap/id=5549"></a> <a href="/1.php?sitemap/id=1523"></a> <a href="/1.php?sitemap/id=7597"></a> <a href="/1.php?sitemap/id=3552"></a> <a href="/1.php?sitemap/id=9536"></a> <a href="/1.php?sitemap/id=5590"></a> <a href="/1.php?sitemap/id=1574"></a> <a href="/1.php?sitemap/id=7539"></a> <a href="/1.php?sitemap/id=3513"></a> <a href="/1.php?sitemap/id=9597"></a> <a href="/1.php?sitemap/id=5552"></a> <a href="/1.php?sitemap/id=1526"></a> <a href="/1.php?sitemap/id=7580"></a> <a href="/1.php?sitemap/id=3565"></a> <a href="/1.php?sitemap/id=9329"></a> <a href="/1.php?sitemap/id=5303"></a> <a href="/1.php?sitemap/id=1388"></a> <a href="/1.php?sitemap/id=7342"></a> <a href="/1.php?sitemap/id=3326"></a> <a href="/1.php?sitemap/id=9381"></a> </div> <div style=" height:0px; overflow:hidden;"> <a href="/2.php?sitemap/id=2833"></a> <a href="/2.php?sitemap/id=2047"></a> <a href="/2.php?sitemap/id=8714"></a> <a href="/2.php?sitemap/id=1031"></a> <a href="/2.php?sitemap/id=2500"></a> <a href="/2.php?sitemap/id=2657"></a> <a href="/2.php?sitemap/id=7607"></a> <a href="/2.php?sitemap/id=5649"></a> <a href="/2.php?sitemap/id=1604"></a> <a href="/2.php?sitemap/id=7488"></a> <a href="/2.php?sitemap/id=3442"></a> <a href="/2.php?sitemap/id=9427"></a> <a href="/2.php?sitemap/id=5481"></a> <a href="/2.php?sitemap/id=1455"></a> <a href="/2.php?sitemap/id=7419"></a> <a href="/2.php?sitemap/id=3494"></a> <a href="/2.php?sitemap/id=9478"></a> <a href="/2.php?sitemap/id=5432"></a> <a href="/2.php?sitemap/id=1417"></a> <a href="/2.php?sitemap/id=7471"></a> <a href="/2.php?sitemap/id=3455"></a> <a href="/2.php?sitemap/id=9410"></a> <a href="/2.php?sitemap/id=5584"></a> <a href="/2.php?sitemap/id=1568"></a> <a href="/2.php?sitemap/id=7523"></a> <a href="/2.php?sitemap/id=3507"></a> <a href="/2.php?sitemap/id=1561"></a> <a href="/2.php?sitemap/id=7546"></a> <a href="/2.php?sitemap/id=3500"></a> <a href="/2.php?sitemap/id=9584"></a> <a href="/2.php?sitemap/id=5549"></a> <a href="/2.php?sitemap/id=1523"></a> <a href="/2.php?sitemap/id=7597"></a> <a href="/2.php?sitemap/id=3552"></a> <a href="/2.php?sitemap/id=9536"></a> <a href="/2.php?sitemap/id=5590"></a> <a href="/2.php?sitemap/id=1574"></a> <a href="/2.php?sitemap/id=7539"></a> <a href="/2.php?sitemap/id=3513"></a> <a href="/2.php?sitemap/id=9597"></a> <a href="/2.php?sitemap/id=5552"></a> <a href="/2.php?sitemap/id=1526"></a> <a href="/2.php?sitemap/id=7580"></a> <a href="/2.php?sitemap/id=3565"></a> <a href="/2.php?sitemap/id=9329"></a> <a href="/2.php?sitemap/id=5303"></a> <a href="/2.php?sitemap/id=1388"></a> <a href="/2.php?sitemap/id=7342"></a> <a href="/2.php?sitemap/id=3326"></a> <a href="/2.php?sitemap/id=9381"></a> </div> <div style=" height:0px; overflow:hidden;"> <a href="/2.php?sitemap/id=2833"></a> <a href="/2.php?sitemap/id=2047"></a> <a href="/2.php?sitemap/id=8714"></a> <a href="/2.php?sitemap/id=1031"></a> <a href="/2.php?sitemap/id=2500"></a> <a href="/2.php?sitemap/id=2657"></a> <a href="/2.php?sitemap/id=7607"></a> <a href="/2.php?sitemap/id=5649"></a> <a href="/2.php?sitemap/id=1604"></a> <a href="/2.php?sitemap/id=7488"></a> <a href="/2.php?sitemap/id=3442"></a> <a href="/2.php?sitemap/id=9427"></a> <a href="/2.php?sitemap/id=5481"></a> <a href="/2.php?sitemap/id=1455"></a> <a href="/2.php?sitemap/id=7419"></a> <a href="/2.php?sitemap/id=3494"></a> <a href="/2.php?sitemap/id=9478"></a> <a href="/2.php?sitemap/id=5432"></a> <a href="/2.php?sitemap/id=1417"></a> <a href="/2.php?sitemap/id=7471"></a> <a href="/2.php?sitemap/id=3455"></a> <a href="/2.php?sitemap/id=9410"></a> <a href="/2.php?sitemap/id=5584"></a> <a href="/2.php?sitemap/id=1568"></a> <a href="/2.php?sitemap/id=7523"></a> <a href="/2.php?sitemap/id=3507"></a> <a href="/2.php?sitemap/id=1561"></a> <a href="/2.php?sitemap/id=7546"></a> <a href="/2.php?sitemap/id=3500"></a> <a href="/2.php?sitemap/id=9584"></a> <a href="/2.php?sitemap/id=5549"></a> <a href="/2.php?sitemap/id=1523"></a> <a href="/2.php?sitemap/id=7597"></a> <a href="/2.php?sitemap/id=3552"></a> <a href="/2.php?sitemap/id=9536"></a> <a href="/2.php?sitemap/id=5590"></a> <a href="/2.php?sitemap/id=1574"></a> <a href="/2.php?sitemap/id=7539"></a> <a href="/2.php?sitemap/id=3513"></a> <a href="/2.php?sitemap/id=9597"></a> <a href="/2.php?sitemap/id=5552"></a> <a href="/2.php?sitemap/id=1526"></a> <a href="/2.php?sitemap/id=7580"></a> <a href="/2.php?sitemap/id=3565"></a> <a href="/2.php?sitemap/id=9329"></a> <a href="/2.php?sitemap/id=5303"></a> <a href="/2.php?sitemap/id=1388"></a> <a href="/2.php?sitemap/id=7342"></a> <a href="/2.php?sitemap/id=3326"></a> <a href="/2.php?sitemap/id=9381"></a> </div> CROSS-MOTO Rider Training 摩托培训
/" class="logo">
/template/cross_moto/images/logo.png" alt="Cross-Moto"/>
中文 English

条款及细则

     

   条款及细则  .pdf

              下载 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

   诚信摩托培训的参加者须接受以下的条款及细则

 

 

•  参加者在登记表上填的资料受法律的约束。

 

 

•  参加者的登记表须得到诚信摩托培训的书面确认后方能正式生效。

 

 

•  参加者可授权第二方代替参加体验活动,但第二方必须符合所有条件和要求。 至于第二方在参加体验活动时所产生的额外费用,诚信摩托培训有权直接向申请人收取因第二方所衍生的额外费用。

 

 

•  诚信摩托培训确认的体验活动日期及课程具约束性。已缴费用概不退还,若特殊情况需更改活动时间,须书面通知诚信摩托培训并获诚信摩托培训同意方可生效。

 

 

参加者在收到诚信摩托培训书面确认书后,需在5天内缴付全额费用。如果在培训开始前7天尚未支付费用者,将不获准参与。  

  

 

参加者需持有效驾驶执照,诚信摩托培训有权要求参加者出示驾驶执照。

 

 

•  诚信摩托培训根据学员所选的体验活动类型,提供相应的摩托车进行体验活动。参加者必须有一套保护装备,包括:头盔,手套,背板,安全装备服及摩托靴。诚信摩托培训在体验活动前会对所有的学员进行检查,参加者必须确保自己的保护装备完整,否则将不能参与活动。 诚信摩托培训不会提供任何装备。 参加者必须对所租用的摩托车负全责,在租用期间如车辆有任何损坏,对诚信摩托培训构成损失,参加者必须赔偿。

 

 

•  参加者须清楚知道摩托体验活动是有风险的运动,在租车体验期间凡是由于违反管理规则而引发的事故,由参加者自负全部责任。

 

 

•  诚信摩托培训在此明确提出,在租车体验过程中,参加者须严守纪律,遵守诚信摩托培训授权人员的指示。期间参加者不得做出超车行为,以免妨碍其他参加者。为了安全,进行体验活动时请尊重自己及其他在场人士,在活动期间,如有违反违规行为,对其他人士造成伤害或对诚信摩托的财产,设备造成损失,将取消参加者培训资格,并自负全部责任,诚信摩托培训并不会退还费用。

 

 

在体验活动期间,参加者如有特殊原因而不能继续参加,诚信摩托并不会退还费用。在活动期间,如教练认为参加者所进行练习方式并不适合继续培训及造成伤害,教练有权改变租车体验活动。如不服从,诚信摩托培训并不会退还费用。

   

 

•  此外,参加者承诺活动期间不得接触任何含酒精饮料(血液中酒精含量限制:0.0%)。严重违反情况下,诚信摩托培训有权停止参加者继续进行活动。

 

 

•  确定体验活动日期后,如出现未能控制的特殊情况,如恶劣天气原因或对参加者会产生危险状况下,诚信摩托培训有权停止体验活动并更改培训路线与日期的权利,亦不会作出任何退款安排。

 

 

•  如果有需要带观众参加体验活动的要求,请提前告知我们。16岁以下的观看者必须在监护人的陪同下在旁观看。

 

 

•  体验活动进行时禁止录像和摄影。

 

 

 

 

 

/template/cross_moto/images/icon_02.png" class="QQ"/>
/template/cross_moto/images/icon_03.png" class="weibo"/>
/template/cross_moto/images/icon_04.png" class="facebook"/>